press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom

Illstration for signs at "Park Ha'Tachana", Tel Aviv